ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH & TOASTY
VERSIE 22 AUGUSTUS 2022

1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Fresh & Toasty van toepassing op de levering van Producten aan de Klant;

· Klant” of “Consument”: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst afsluit of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of gevolmachtigde de Overeenkomst afsluit;

· “Overeenkomst”: de abonnementen en online bestellingen met betrekking tot de Producten gedaan door de Klant via de Website; 

· “Persoonsgegevens”: de naam, voornaam, adres voor levering, rekeningnummer voor terug stortingen door Fresh & Toasty, adres voor facturatie, identificatiegegevens van de rechtspersoon (indien van toepassing), telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zoals ingegeven door de Klant op de Website op het ogenblik van de bestelling van de Producten; 

·  “Producten”: de maaltijdboxen bestaande uit producten van Fresh & Toasty;

 “Fresh & Toasty”: ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE0731836492 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout); en 

· “Website”: de website               www.freshtoasty.be           van Fresh & Toasty waarop de Klant de bestelling voor de Producten kan plaatsen.                

2. TOEPASSINGSGEBIED

 1. De rechtsverhouding tussen de Klant en Fresh & Toasty met betrekking tot de levering van Producten wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden. De op het moment van bestelling van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van Fresh & Toasty zijn van toepassing op alle leveringen van Producten, Overeenkomsten en facturen uitgaande van Fresh & Toasty.
 2. De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Fresh & Toasty, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

 

3. AANBOD, BESTELLING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Het aanbod van Fresh & Toasty op de Website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. Fresh & Toasty is echter niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in deze omschrijving.
 2. Het aanbod van Fresh & Toasty op de Website richt zich tot eindgebruikers in België.
 3. De bestelde Producten zijn niet bestemd voor wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke omvang aanvaard.
 4. De Klant kan een bestelling plaatsen op de Website door het door Fresh & Toasty online beschikbaar gestelde bestelformulier in te vullen en te bevestigen. Alle stappen van het online bestelproces op de Website dienen door de Klant correct doorlopen worden.
 5. Fresh & Toasty zal de ontvangst van de bestelling elektronisch bevestigen via een orderbevestiging dat een ordernummer bevat. Pas na het aanvaarden van de bestelling door Fresh & Toasty ontstaat een recht op levering van de bestelde Producten.
 6. De Klant kan de Producten individueel bestellen of kan kiezen voor een abonnementsformule.
 7. Fresh & Toasty is enkel gebonden tot levering van de Producten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst.

 

4. VERPLICHTINGEN KLANT 

 1. De Klant is ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde Producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. Fresh & Toasty is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart Fresh & Toasty tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.
 2. De Klant verbindt zich ertoe zijn/haar Persoonsgegevens correct en zo volledig mogelijk in te vullen op de Website voor doeleinden van bestelling van de Producten.

5. GEEN HERROEPINGSRECHT 

De Consument beschikt voor de aankopen van Producten op de Website niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht). 

6. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Klant kan de Overeenkomst van bepaalde duur (individuele bestelling van Producten) of onbepaalde duur (abonnementsformule die bestaat uit een abonnement en het periodiek leveren van Producten) op ieder ogenblik tijdelijk onderbreken, wijzigen of beëindigen onder voorbehoud van hetgeen bepaald in dit artikel 8.
 2. Een Overeenkomst van bepaalde duur wordt niet stilzwijgend verlengd maar neemt een einde bij het verstrijken van de duur.
 3. Elke onderbreking, wijziging of beëindiging van de Overeenkomst wordt door de Klant steeds via de Website aangegeven en moet steeds uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de dag van levering of afhaling gebeuren.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de dag van levering of afhaling ontvangt de Klant geen Producten meer. De Overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. Om bij een Overeenkomst van onbepaalde duur de bestelling (en dus de leverings- en betalingsverplichting) van de volgende Producten te annuleren, dient de Klant de Overeenkomst van onbepaalde duur uitdrukkelijk te beëindigen door via de Website aan te geven dat de Klant geen toekomstige leveringen van Producten meer wenst te ontvangen.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst (zowel van bepaalde als van onbepaalde duur) door de Klant, zal Fresh & Toasty de reeds door de Klant betaalde bedragen die niet langer verschuldigd zijn omwille van beëindiging van de Overeenkomst, terugbetalen aan de Klant binnen dertig (30) kalenderdagen op het rekeningnummer dat de Klant heeft opgegeven aan Fresh & Toasty.

 

7. PRIJZEN EN BETALING 

 1. De prijzen voor de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Leverkosten worden berekend en toegepast volgens ingevulde postcode en indien levering van toepassing is.
 2. Online bestellingen via de Website kunnen onmiddellijk door de Klant betaald te worden. Voor de betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en op de Website aangegeven betaalwijzen. De klant kan ook kiezen voor cash betaling bij afhalen of levering.
 3. In geval van abonnement en indien de Klant kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van de PayPal- of kredietkaartrekening van de Klant afgehaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Fresh & Toasty niet gehouden tot levering van de Producten zolang de online bestelling van de Producten niet integraal is betaald door de Klant.
 5. Voor de online betalingen doet Fresh & Toasty een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Fresh & Toasty heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
 6. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.
 7. Fresh & Toasty is gerechtigd te allen tijde de prijzen voor de Producten aan te passen via wijziging van de prijzen op de Website. Mocht de Klant bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen via de Website, met inachtname van de bepalingen van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de Overeenkomst echter niet beëindigt en de Klant blijft gebruik maken van de Producten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de Overeenkomst.
 8. Fresh & Toasty is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst, en met name het leveren van de Producten, op te schorten zolang de Klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 9. Professionele Klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen bij de bestelling een factuur aanvragen via mail: info@freshtoasty.be.

 

8. LEVERING / ONDERBREKING OF OPSCHORTING VAN LEVERING – OVERDRACHT VAN RISICO 

 1. Fresh & Toasty levert, desgevallend op basis van een abonnement, de Producten aan de Klant.
 2. Fresh & Toasty gebruikt zijn eigen diensten (materiëel en personeel) voor de levering van de Producten in België.
 3. Leveringen van bestellingen via de Website gebeuren standaard op zaterdagen en zondagen (feest- en brugdagen uitgezonderd).
 4. De levering vindt plaats op het adres dat de Klant heeft aangeduid als leveringsadres. De Klant kan zijn/haar leveringsadres wijzigingen via e-mail (info@freshtoasty.be) uiterlijk tot 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de voorziene dag van levering.
 5. De Klant dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering (hetzij door persoonlijke afgifte hetzij door contactloze levering) van de Producten op het door zijn/haar opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die de Klant heeft bevestigd aan Fresh & Toasty. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de Klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.

Indien deze persoonlijke aflevering van de Producten onmogelijk is, dan wordt aan de Overeenkomst voldaan door Fresh & Toasty door de Producten te plaatsen bij een buur of voor de deur van de woning van de Klant. De levering op deze wijze gebeurt volledig op risico van de Klant en Fresh & Toasty is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van de Producten.          

 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Fresh & Toasty is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van Fresh & Toasty, of in geval van zware of opzettelijke fout van Fresh & Toasty of diens werknemers.
 2. Aansprakelijkheid van Fresh & Toasty voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies en verlies van besparingen is uitgesloten.
 3. Fresh & Toasty is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door de Klant aan Fresh & Toasty verstrekte onjuiste informatie en de Klant vrijwaart Fresh & Toasty tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.
 4. Fresh & Toasty is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door Fresh & Toasty verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart Fresh & Toasty tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.
 5. Indien de Klant heeft gekozen voor levering bij zijn/haar buren, voor de deur van zijn/haar woning of op iedere andere wijze dan de persoonlijke aflevering, draagt de Klant hiervoor alle risico’s. Fresh & Toasty is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van Producten, noch voor de hierdoor door de Klant geleden schade.
 6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Fresh & Toasty beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.
 7. De bepalingen inzake aansprakelijkheid in de voorgaande alinea’s zijn tevens van toepassing op de (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Fresh & Toasty die hierop een beroep kunnen doen.

 

10. GEBREKEN EN KLACHTEN

 1. Fresh & Toasty garandeert de kwaliteit en de versheid van haar Producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de Klant de Producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart.
 2. Klachten inzake niet-conforme levering en zichtbare gebreken moeten gebeuren binnen de vierentwintig (24) uren na de levering. Na het constateren van enig gebrek, is de Klant gehouden om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken.
 3. In ieder geval dienen klachten steeds elektronisch te worden overgemaakt aan Fresh & Toasty, met identificatie van de betrokken goederen en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige klacht wordt de Klant geacht de geleverde Producten onherroepelijk te aanvaarden.
 4. De aansprakelijkheid van Fresh & Toasty beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van Fresh & Toasty - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten. Is opnieuw leveren van de Producten niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.
 5. PRIVACY

Bij de afhandeling van bestellingen verwerkt Fresh & Toasty de Persoonsgegevens voor operationele doeleinden. Deze gegevens worden in geen geval doorgegeven ter gebruik aan derden of externe partijen.               

 

11. OVERMACHT

 1. Fresh & Toasty     is niet verantwoordelijk voor enige levering van Producten ingeval van overmacht (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot natuuromstandigheden, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, stakingen, epidemieën en pandemieën, lock-out, personeelstekort, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, brand en vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers).
 2. Fresh & Toasty behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

12. SPLITSBAARHEID

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Fresh & Toasty en de Klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de Algemene Voorwaarden. Indien Fresh & Toasty en de Klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten. 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 

 1. Alle Overeenkomsten tussen Fresh & Toasty en de Klant waarop onderhavige Algemene Voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 2. Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen Fresh & Toasty en de Klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.